Βεβαίωση Μηχανικού

Υπόδειγμα Βεβαίωσης Μηχανικού

Η Βεβαίωση Μηχανικού εκδίδεται αφού κατά την αυτοψία μιας ιδιοκτησίας δεν προκύψουν αυθαιρεσίες δόμησης ή αφού ολοκληρωθεί η τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Απαιτείται σε δικαιοπραξίες ακινήτων και εγγραπτέες πράξεις. Η ισχύς της είναι δύο μήνες μετά την ημερομηνία έκδοσης της.