Ταυτότητα Κτιρίου

Πλέον για πλήθος πράξεων όπως:

  • όλες τις συμβολαιογραφικές πράξεις, πλην των αποδοχών κληρονομιάς,
  • δικαίωμα υπαγωγής σε επιδοτούμενα προγράμματα,
  • έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικής άδειας και άδειας δόμησης,

είναι απαραίτητη η σύνταξη της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου βάσει του Ν.4495/17 αλλά και η έκδοση του πιστοποιητικού πληρότητας της ταυτότητας το οποίο αντικαθιστά την βεβαίωση μηχανικού. Το γραφείο μας αναλαμβάνει το φάκελο από μηχανικό προς συμβολαιογράφους που περιλαμβάνει:

  1. την υπηρεσία σύνταξης της Η.Τ.Κ. και πιστοποιητικού πληρότητας,
  2. την έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού που ακολουθεί την Η.Τ.Κ.,
  3. την σύνταξη νέου τοπογραφικού ή τη δήλωση του Ν.651/77 (ανάλογα την περίπτωση),
  4. την παραλαβή επικυρωμένων αντιγράφων από την πολεοδομία καθώς και
  5. την έκδοση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ από τον οικείο σας δήμο.